BURDUR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARINDA KULLANILAN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN İLLEGAL MÜDAHALELERE KARŞI GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ VALİLİK KARARI
 
 
Karar Tarihi : 14/02/2018
Karar Sayısı  : 2018/02
 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu karar; Burdur İlinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında, faturasız akaryakıtın faturalı gibi satılarak Ödeme Kaydedici Cihazdan fiş kesilmesinin ve Ödeme Kaydedici Cihazın mali hafızasının illegal müdahale ile silinmesi işlemlerinin önlenmesi, istasyonlarda kullanılan Ödeme Kaydedici Cihazların illegal müdahalelere karşı güvenli hale getirilmesinin sağlanması, böylece faturasız akaryakıt satışının engellenerek vergi kaybının önüne geçilmesi ve haksız rekabetin önlenmesini amaçlamaktadır.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu karar; Burdur İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm akaryakıt ve LPG istasyonlarını kapsar.
 
Hukuki Dayanak
MADDE 3- (1) Bu karar;
a)  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
b) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunu,
c)  213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
ç)  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
d)  5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
e)  2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Temel İlkeler
MADDE 4- (1) İlimizde bazı akaryakıt istasyonlarında illegal müdahaleye açık yazarkasaların kullanıldığı, faturasız akaryakıtın faturalı gibi satılarak fiş kesildiği ve gün sonu Ödeme Kaydedici Cihazdan Z raporu (Gün sonu raporu) almadan önce yapılan satış kayıtlarının yazarkasa mali hafızasından illegal yazılım ile silindiği, böylece hem faturasız akaryakıt satıldığı, hem de karşılığı olamayan sahte fiş kesildiği, dolayısıyla büyük oranda vergi kaybına neden olunduğu yönünde tespitler yapılmaktadır. Söz konusu Ödeme Kaydedici Cihazlarda üretici firma yetkili servisleri tarafından yazılımsal ve donanımsal iyileştirmeler yapılarak illegal müdahalelere karşı korunaklı hale getirilmesi, haksız rekabetin ve vergi kaybının önüne geçilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
 
Uygulama Esasları ve Akaryakıt İstasyonlarının Sorumlulukları
MADDE 5- (1) İlimizde faaliyet gösteren akaryakıt ve LPG istasyonları kendilerine yapılan tebliğden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde Ödeme Kaydedici Cihazın üretici firması veya yetkili servisine yazarkasa ve ara birim üniteleri üzerinde yazılım ve donanım kontrolü yaptırarak, cihazların 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 50, 52 ve 58 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğler kapsamında illegal müdahalelere karşı korumalı hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu doğrultuda istasyon sahipleri tarafından;
a) Yazarkasa ve ara birim üniteleri üzerinde yazılım ve donanım kontrolleri yaptırılır, cihazın müdahaleye açık olduğunun tespit edilmesi durumunda, yazılımsal ve donanımsal gerekli revizyonlar yaptırılarak Ödeme Kaydedici Cihazı güvenli ve illegal müdahalelere karşı 30 (otuz) gün içerisinde korunaklı hale getirilir ve ardından yetkili servis tarafından mühürlenmesi sağlanır,
b) Yapılan işlemler yazarkasa ruhsatlarına kayıt ettirilir,
c) İstasyonda kullanılan Ödeme Kaydedici Cihazlara yetkisiz kişilerce müdahale ettirilmez,
d) İstasyon sahasında illegal müdahaleye açık Ödeme Kaydedici Cihazlar kesinlikle kullanılmaz,
e) İstasyon sahipleri güvenli ve korumalı hale getirdikten sonra cihaza yetkisiz kişilerce illegal müdahale edilerek yeniden güvensiz ve müdahaleye açık hale getirilmemesi hususlarına titizlikle riayet etmekle mükelleftir.
 
Denetleme Usul ve Esasları
MADDE 6- (1) İlimizde faaliyet gösteren akaryakıt ve LPG istasyonlarınca bu Karar hükümlerine uyulup uyulmadığı hususları Valilik onayı ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü personelinden oluşturulan Petrol ve LPG Piyasası Denetim Komisyonu tarafından denetlenir. Yerine getirilmediği tespit edilen hususlar tutanakla kayıt altına alındıktan sonra 7 inci maddede belirtilen idari ve cezai işlemler uygulanmak üzere durum mülki idare amirliklerine ve ilgili birimlere bildirilir.
 
Cezai Hükümler
MADDE 7- (1) Petrol ve LPG Piyasa Denetim Komisyonu tarafından yapılacak kontrollerde 5. maddedeki hükümlere aykırılığın tespit edilmesi durumunda, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 25 inci maddesini b fıkrası 2 inci bendi ile Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu karar Burdur Valiliği tarafından yürütülür.
 
 
 
 
Şerif YILMAZ
Vali